USŁUGI TRANSPORTOWE HDS WARSZAWA - POLSKA

Podnosimy solidnie do 2.1 tony

PRECYZYJNE ŻURAWIE PRZEŁADUNKOWE

WIĘCEJ

Specjalistyczny transport HDS


  Trans­port Pre­cy­zyjny jest wyj­ściem naprze­ciw Klienta, który w przy­padku, przemieszczania ładunków do 2,1 ton nie jest zobli­go­wany zama­wiać wielkich samo­cho­dów z dużymi HDS-ami, lecz ma moż­li­wość zamó­wie­nia usługi ade­kwat­nej do potrzeb, która uwzględ­nia rów­nież ten fakt przy jej finan­so­wym podsumo­wa­niu.

 

  Jeste­śmy firmą ukie­run­ko­waną na spe­cja­li­stycz­ny transport HDS lek­ki oraz śred­ni. Ponadto przemieszczamy urządzenia, maszyny do innych lokalizacji na terenie Polski, wyprowadzając je bezpiecznie z magazynów. Jest to usługa złożona, skierowana dla firm, które zmieniają swoją lokalizację produkcyjno – usługową. Kon­ku­ru­jemy na rynku, nie tylko ceną, lecz przede wszyst­kim dokładnością wyko­na­nia powie­rzo­nego nam zada­nia, dzięki inwe­sto­wa­niu w zaawansowany sprzęt.

     

„Cenimy sobie wza­jemny sza­cu­nek, który jest pod­stawą do zbu­do­wa­nia part­ner­skiej współ­pracy.

Atuty

duży symbol

 • Nasze usługi HDS są konkurencyjnym rozwiązaniem dla tras długich
 • Posiadamy zezwolenie C5/C10, które pozawala nam na wjazd i realizowanie zadań w ścisłym centrum Warszawy, oraz poruszania się drogami z ograniczeniem tonażowym dot. samochodów ciężarowych.
 • Samo­chody o DMC 7,2 tony, co pozwala na dotar­cie do miejsc, które dys­kwa­li­fi­kują duże cię­ża­rówki (np.  wąskie­/ni­skie pod­jazdy)
 • HDS-y pozwa­la­jące wyko­nać bar­dzo pre­cy­zyj­nie, powie­rzone nam zada­nia
 • Doświadczeni operatorzy
 • Moż­li­wość reali­zo­wa­nia zadań w święta i dni wolne od pracy
 • Reklamy magne­tyczne na naszym samo­cho­dach, logo Pań­stwa firmy na czas danego zle­ce­nia, (w przypadku nawiązania współpracy)
 • Wysokie OC przewoźnika drogowego

Informacje techniczne

 • Ładowność samochodów: 4,0 tony.
 • Żurawie o max. jednorazowym udźwigu 2,1 tony
 • Rotator, dający możliwość manewrowania ładunkiem wokół własnej osi w zakresie 360º
 • Skrzynie ładunkowe: dł. = 5,20 mb, szer = 2,45 mb. (wymiary użytkowe) – 12 europalet
 • Zasięg żurawi w poziomie – 7,5 mb.
 • Zasięg żurawi w pionie – 9,5 mb.
 • Maksymalna wielkość ładunku:
  dł. = 7,20 mb, szer. = 3,0 mb, wys. = 3,5 mb.
samochod

Realizujemy zlecenia i usługi złożone

 • Bezpiecznego przemieszczania urządzeń/maszyn, wyprowadzania oraz wprowadzania ich do magazynów na terenie województwa mazowieckiego oraz kraju
 • Asyst montażowych żurawiem, wykonywanych stacjonarnie
 • Wstawiania urządzeń oraz sprzętu przez okna, balkony, tarasy
 • Wymagających dużej precyzji przy załadunku, transporcie, rozładunku
 • Transport HDS specjalistycznych maszyn poligraficznych, tokarek, frezarek, laserów, sejfów, kas pancernych, urządzeń przemysłowych, chłodniczych, naukowych, medycznych itp.
 • Rzeźb, eksponatów, granitu, marmuru
 • Małych/średnich konstrukcji stalowych, nierdzewnych, aluminiowych
 • Materiałów budowlanych
 • Maszyn budowlanych
 • Świadczymy również profesjonalne usługi magazynowania ładunków

Realizujemy wszystkie, również niekonwencjonalne zlecenia, usługi HDS,
które mieszczą się w zakresie w/w. parametrów technicznych.

Zasieg działania

Głównie realizujemy usługi HDS w obrębie Województwa mazowieckiego.
Oczywiście jesteśmy elastyczni i możemy świadczyć usługi transportowe HDS w całej Polsce.
Skontaktuj się z nami – ustalimy szczegóły.

Kontakt

kontakt_tel 514 547 007

kontakt_email  realizacje@transportprecyzyjny.pl

 

Jesteśmy dyspozycyjni:
PN. – PT. – 7:00 – 21:00
SOB. – 8:00 – 20:00

 


Adres korespondencyjny:

ul. Fort Wola 22
01-258 Warszawa
NIP: 1181826571

symbol maly

Zapraszamy do współpracy

Wykonujemy usługi : usługi transportowe warszawa, hds warszawa, usługi hds warszawa, transport hds warszawa